25 ÅRS GARANTI, EN EKSTRA TRYGGHET

Lang erfaring og gjennomgående høy kvalitet gjør at vi kan garantere lang levetid for skorsteinen. Garantien forutsetter at installasjonen er utført i henhold til våre anvisninger, og at den er besiktiget og godkjent av en autorisert fagperson. 25 års garanti gjelder isolerte skorsteinsmoduler. For andre komponenter tilhørende Premodul skorsteinssystem gis det 10 års garanti.

1. GARANTI

1.1 I overensstemmelse med vilkårene i dette garantibeviset gir Nibe AB følgende garantier for produkter produsert under varemerket Premodul, i det følgende kalt "produktet". For isolerte skorsteinsmoduler vedrørende produktet, bortsett fra detaljer som eksponeres for utendørsmiljø, gis det tjuefem (25) års garanti, regnet fra leveringsdato. For øvrige komponenter og deler vedrørende produktet, inkludert detaljer som eksponeres for utendørsmiljø, gis det ti (10) års garanti, regnet fra leveringsdato.

Med leveringsdato menes den tidligste dagen av (i) den dagen produktet overlates til kjøperen eller (ii) den dagen produktet overlates til transportør for transport til kjøperen.

1.2 Garantien gjelder for material-, fabrikasjons- og funksjonsfeil og forutsetter at følgende vilkår er oppfylt:

  • Installering og driftsstart er utført i henhold til NIBE ABs medfølgende monteringsanvisninger.
  • Produktet er brukt, vedlikeholdt og behandlet i henhold til NIBE ABs vedlagte installasjonsanvisning.
  • Produktet har blitt oppbevart i et temperert og tørt miljø før installering.

1.3 Garantien omfatter ikke:

  • Fargeforandringer eller fargeskader
  • Skader forårsaket av pipebrann
  • Korrosjonsskader som skyldes feilaktig montering, manglende vedlikehold eller annen påvirkning på produktet
  • Skader forårsaket av force majeure, f.eks. myndigheters handlinger eller unnlatelser, nye eller endrede lover, brann, oversvømmelse, lynnedslag eller annen hendelse som Nibe AB ikke rår over.

2. REKLAMASJON

2.1 Reklamasjoner skal rettes til den selgeren som har solgt produktet, innen fjorten (14) dager etter at feilen er oppdaget. Kjøperen skal ved reklamasjon kunne fremlegge dokumentasjon (fortrinnsvis kjøpskvittering) som viser tidspunktet for kjøpet og at produktet er kjøpt hos den aktuelle selgeren.

3. AVHJELPING AV FEIL

3.1 Hvis det på leveringstidspunktet foreligger feil som omfattes av vilkårene i dette garantibeviset, eller hvis en slik feil oppstår i garantitiden, forplikter NIBE AB seg til å sende reservedel kostnadsfritt. NIBE AB er ikke forpliktet til ytterligere tiltak for å avhjelpe feilen, f.eks. montering av reservedeler. NIBE AB er kun forpliktet til å avhjelpe feilen hvis reklamasjonen er avgitt i overensstemmelse med punkt 2 ovenfor.

4. ANSVARSBEGRÄNSNING

4.1 Ved eventuelle feil på produktet kan kjøperen ikke gjøre andre krav gjeldende enn de som er angitt under 3.1. Kjøperen har følgelig ikke krav på erstatning for direkte eller indirekte skade utover disse.

4.2 Hvis kjøperen uberettiget legger beslag på selgerens tjenester, skal kjøperen erstatte de kostnadene som påføres selgeren på grunn av dette.

4.3 At NIBE AB sender en reservedel, medfører ikke at produktets garantitid forlenges, eller at ny garantitid begynner å løpe. Det gjelder heller ikke en egen garantitid for reservedeler.

5. TRANSPORTSKADE

5.1 Skader som oppstår i forbindelse med transport av produktet (transportskader), skal reklameres til transportøren når produktet leveres til kjøperen eller senest sju (7) dager etter levering.

6. KJØPERENS GENERELLE RETTIGHETER

6.1 Hvis kjøperen er en vanlig forbruker, har denne, i tillegg til det som angis i dette garantibeviset, også de rettighetene som fremgår av gjeldende forbrukerlovgivning.

7. TVIST

7.1 Tvist som gäller tolkning av dessa bestämmelser skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Om parterna ej kan enas skall tvisten prövas av allmän domstol.