TAKUUTODISTUS

Takuutodistus NIBE Ab:n valmistamille Premodul-tavaramerkillä varustetuille tuotteille

1. TAKUU

1.1 NIBE Ab myöntää tämän takuutodistuksen ehtojen mukaisesti seuraavat takuut Premodul-tavara- merkillä varustetuille tuotteille, jatkossa käytettävä nimike "tuote". Tuotteen eristetyille savupiip- pumoduuleille lukuunottamatta ulkoilmalle alttiitta osia, myönnetään kahdenkymmenenviiden (25) vuoden takuu. Takuuaika alkaa toimituspäivästä. Muille tuotteen komponenteille ja osille mukaan lukien ulkoilmalle alttiit osat annetaan kymmenen (10) vuoden takuu toimituspäivästä alkaen.

Toimituspäivällä tarkoitetaan ensimmäistä (i) päivää, jolloin tuote luovutetaan ostajalle tai (ii) päivää, jolloin tuote luovutetaan kuljetusliikkeelle ostajalle kuljetusta varten.

1.2 Takuu kattaa materiaali-, valmistus- ja toimintaviat edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Asennus ja käyttöönotto on tehty NIBE AB:n toimittaman asennusohjeen mukaisesti.
  • Tuotetta on käytetty, hoidettu ja huollettu NIBE Ab:n toimittaman asennusohjeen mukaisesti.
  • Tuotetta on ennen asennusta säilytetty lämmitetyssä ja kuivassa ympäristössä.

1.3 Takuun piiriin eivät kuulu seuraavat:

  • Värimuutokset tai värivirheet
  • Nokipalosta johtuneet viat
  • Ruostevauriot, jotka ovat aiheutuneet virheellisestä asennuksesta, puutteellisesta huollosta tai muusta tuotteeseen kohdistuneesta ulkoisesta vaikutuksesta

2. REKLAMAATIO

2.1 Viat tulee reklamoida tuotteen myyjälle neljäntoista (14) päivän kuluessa vian havaitsemisesta Ostajan pitää reklamaation yhteydessä esittää tosite (mieluiten ostokuitti), joka todistaa ostopäivän, ja että tuote on ostettu kyseiseltä myyjältä.

3. VIKOJEN KORVAAMINEN

3.1 Jos tuotteessa on toimitushetkellä tai siihen tulee takuuaikana tämän takuutodistuksen ehdoissa mainittu vika, NIBE Ab lähettää ilmaiseksi korvaavat osat. NIBE Ab ei ole velvollinen tekemään vian poistamiseksi mitään muuta, kuten esimerkiksi asentamaan korvaavaa osaa. NIBE Ab:n korvausvelvoitteiden edellytyksenä on, että reklamaatio on tehty yllä olevan kohdan 2 mukaisesti. Takuutodistus NIBE Ab:n valmistamille Premodul-tavaramerkillä varustetuille tuotteille

4. VASTUUNRAJOITUS

4.1 Takuu kattaa vain kohdassa 3.1 luetellut tuotteessa ilmenneestä viasta johtuvat seuraamukset. Se ei kata mitään suoria tai epäsuoria vaurioita.

4.2 Perusteettoman reklamaation yhteydessä ostaja on velvollinen korvaamaan kaikki myyjälle syntyneet kustannukset.

4.3 Se, että NIBE AB lähettää korvaavan osan, ei pidennä tuotteen takuuaikaa eikä aloita takuuaikaa alusta. Korvaavilla osilla ei ole erillistä takuuaikaa.

5. KULJETUSVAURIOT

5.1 Tuotteen kuljetuksessa syntyneet vauriot (kuljetusvauriot) pitää ilmoittaa huolitsijalle

vastaanoton yhteydessä tai viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa tuotteen astaanottamisesta.

6. OSTAJAN MUUT OIKEUDET

6.1 Nämä takuuehdot eivät rajoita kuluttaja-asiakkaan kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuvia oikeuksia.

7. RIITAISUUDET

7.1 Näiden määräysten tulkinnasta johtuvat riitaisuudet tulisi ensisijaisesti ratkaista sopimalla. Elleivät osapuolet pääse yksimielisyyteen, riitaisuudet ratkaistaan tuomioistuimessa.